Openbruimte

Deelprogramma
Duurzaam groen

Duurzaam groen

Een landelijk geaccepteerde definitie van duurzaam groen ontbreekt nog. Maar in omgevingsvisies van vrijwel alle gemeenten staan biodiversiteit, klimaatadaptatie, vergroening, en leefbaarheid prominent vermeld. Het zijn uitgangspunten om duurzaam groen de ruimte te geven. Groenvoorzieningen optimaal benutten bij de onderhouds-, vervangings- en veranderingsopgave van de fysieke leefomgeving in Nederland: dat is waar dit deelprogramma over gaat.

Groen licht voor duurzaam groen?
Beslissingen over duurzaam groen botsen vaak met grote thema’s zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid en energietransitie. Zo kan duurzaam groen de aanleg van nieuwe leidingen en transformatorhuizen die voor de energietransitie noodzakelijk zijn in de weg staan. De rijksoverheid onderkent zulke knelpunten en benadrukt de noodzaak om oplossingen te vinden.

De juiste keuzes met de juiste kennis
Als begroeiing met een lange levensduur helpt duurzaam groen de biodiversiteit te verbeteren en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Enerzijds helpt duurzaam groen bij oplossingen voor grote thema’s, anderzijds draagt het bij aan de vervulling ervan. Willen we de juiste keuzes maken en een uitvoerbare aanpak voor duurzaam groen maken, dan is meer en betere kennis nodig.

Slim en handig combineren
Duurzaam groen in de openbare ruimte heeft de meeste waarde als het slim en handig gecombineerd kan worden met assets. Om die slag te kunnen maken, is een perspectief vanuit alle relevante vakgebieden nodig. Collectieve, domeinoverstijgende kennisproducten zijn daarbij onontbeerlijk en geven elke betrokkene de juiste houvast om duurzaam groen te kunnen plaatsen.

Voorbeelden van kennisvragen over duurzaam groen

“Welke functies vervult duurzaam groen in relatie tot de beleidsdoelen?”

“Waar ligt de grootste duurzaamheidswinst in de innovaties op het gebied van groenbeheer?”

Hoe is gezamenlijke ontwikkeling en kennisdeling mogelijk zonder gevolgen voor de concurrentiepositie?

Collectieve kennis is de sleutel
Duurzaam groen de juiste plek geven vraagt om gezamenlijke kennis. Met geld van het fonds wordt collectieve kennis ontwikkeld. Het fonds draagt bij aan kennisprojecten over duurzaam groen als het project:

  • Een bijdrage levert aan de grote beleidsopgaven van overheden
  • Optimaal rekening houdt met de dynamiek van de locatie
  • De plaats in het ecologische en stedenbouwkundige netwerk optimaal afstemt
  • Zorgdraagt voor een zo klein mogelijk milieueffect voor realisatie en onderhoud

Het doel van Fonds Fysieke Leefomgeving
Het fonds laat de collectieve kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Het fonds hecht veel waarde aan de bewustwording van de kracht van collectieve kennis. We willen dat het bekender wordt, en dat het steeds vaker praktisch toegepast wordt om de juiste afwegingen te maken voor duurzaam groen.

In het overzicht staan alle projecten van het deelprogramma

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief