Lotte Bekendam en Jan-Pieter Eelants

Nieuw programma ontwikkelt datastandaarden voor assetmanagement

6 juli 2023

Kennisplatform CROW en Stichting RIONED ontwikkelen datastandaarden voor integraal assetmanagement van objecten in de openbare ruimte. Het is een gezamenlijk programma, dat BORius heet. Lotte Bekendam en Jan-Pieter Eelants praten je bij. “We hebben een klus te klaren. De vervangingsopgave is groot en we hebben geen zeeën van tijd meer.”

De openbare ruimte is de fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Wegen, spoorwegen, openbaar groen en water, stations, winkelstraten, parken en ook de onzichtbare infrastructuur voor nutsvoorzieningen maken er deel van uit. De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen en bepaalt in grote mate de kwaliteit van leven in de gebieden waar we wonen en werken, de veiligheid op straat en de economische mogelijkheden.

Jan-Pieter: “Daarom moet je bij elke beheeropdracht goed nadenken wat je wilt realiseren en bereiken. En beseffen dat je niet alleen bezig bent met bouwen en beheren, maar met onze leefomgeving duurzamer maken. Daar heb je een meervoudige blik bij nodig. Essentieel is actueel en compleet inzicht in alle fysieke objecten in de openbare ruimte. Dat ontbreekt nu. Het landelijk beeld is incompleet en verouderd. Met BORius willen we dat veranderen.”

Ultiem doel
Lotte: “De kunst is dat je de informatie volledig en actueel maakt voor assetmanagers en ketenpartners. En dit voor de hele levenscyclus van elk object. Het ultieme doel zou zijn een digitale kaart met een overzicht van alle assets in Nederland, per stuk opvraagbaar en voorzien van informatie over de huidige staat.”

Jan-Pieter: “Wat we nodig hebben is verbinding. Zeker als je bedenkt dat jaarlijks zo'n 7 tot 8 miljard euro omgaat aan beheer en onderhoud van objecten in de openbare ruimte binnen het gemeentelijke domein. Beheerders in het provinciale domein besteden daarnaast nog 1,5 miljard euro per jaar. Tel je de beheerkosten van overheidspartijen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen en Rijksvastgoedbedrijf mee, dan heb je het algauw over meer dan 12 miljard euro per jaar.”

Lotte: “De informatiehuishouding en -voorziening op orde, informatieverlies voorkomen, en actuele en volledige informatie voor assetmanagers: het zijn allemaal zaken die met digitalisering en meer integraliteit te bereiken zijn..”

Jan-Pieter: “Met BORius willen we de standaarden in de openbare ruimte met elkaar verbinden, inclusief de belanghebbenden. Dit vraagt om inhoudelijke, technische en procesmatige afstemming tussen veel partijen. We zijn al op de goede weg. We zien dat er diverse standaarden zijn, elk met een eigen diepgang en toepassing. Er is verbinding nodig om de toegevoegde waarde voor de gebruiker groter te maken. Dat doet BORius.”

“Beseffen dat je niet alleen bezig bent met bouwen en beheren, maar met onze leefomgeving duurzamer maken.”

Jan-Pieter Eelants

Verbinding
Lotte: “In standaarden wordt informatie over assets vastgelegd. Bijvoorbeeld of we het hebben over stoep of trottoir, wat de lengte en breedte is, uit welk materiaal het trottoir bestaat enzovoort. Dat is waardevolle informatie. Daarmee kunnen gemeenten beheerkenmerken koppelen en maatwerk leveren. Want het maakt in onderhoud nogal een verschil of het trottoir uit klinkers met voegen bestaat, of uit grote betontegels. Pas als iedereen meedoet, kan het digitale totaalbeeld ontstaan.”

Jan-Pieter: “In dat laatste zit 'm de kneep. Kijk, CROW heeft IMBOR als standaard. Maar RIONED heeft een standaard speciaal voor specialisten, de rioleurs. En het Kadaster weer een ander, maar dan voor kabels en leidingen. Met nadruk zeg ik dat alle standaarden even belangrijk zijn. Vakspecialisten blijven elk in hun eigen model werken, we richten dus niet op één standaard. Het is de som der delen.”

Lotte: “In het begin is er vooral gekeken naar de haalbaarheid van BORius. Ik was toen nog niet aan boord van het programma. Er is een businesscase opgesteld en de stakeholders zijn geïnventariseerd. Velen van hen denken en doen nu mee. We zitten nu vooral in de fase van belanghebbenden boeien en binden, en partijen met elkaar verenigen.”

Jan-Pieter: “De kiem voor BORius is gelegd in een brainstorm met RIONED. In eerste instantie was het gewoon een leuk idee, een zaak waar geen financiering tegenover staat. Het is mooi om te constateren hoe het gegroeid is naar een ambitieus programma.”

De stakeholders op de omgevingskaart beheer openbare ruimte

Stakeholders van BORius in kaart gebracht (2022)

“De kunst is dat je de informatie volledig en actueel maakt voor assetmanagers en ketenpartners.”

Lotte Bekendam

Het fonds is waardevol
Jan-Pieter: “Los van de financiering is het goede van Fonds Fysieke Leefomgeving dat het bevestigt dat je met je ideeën de goede kant op gaat. In feite geeft het fonds antwoord op de vraag: ‘is het nodig?’. Medewerkers van het fonds komen uit de sector. Die expertise geeft de extra zekerheid.”

Lotte: “Het fonds bewaakt ook de samenhang tussen alle projecten die het financiert. Het koersdocument is daarbij een soort onderlegger die de kennis in kaart brengt waar behoefte aan is. Het brengt een wisselwerking tot stand. Dat maakt het sterk.”

Jan-Pieter: “Bijna 24 jaar werk ik bij CROW. Ik begon in Wageningen met een studie landinrichtingswetenschappen. Daar heb ik mij weleens verbaasd over sommige keuzes in de openbare ruimte. Ik vind vooral de functie van fysieke objecten in de openbare ruimte belangrijk. Ze moeten de gebruiker en maatschappij dienen. Ik kan hiermee bijdragen aan de verbetering van onze leefomgeving.”

Lotte: “Ik werk nu vier jaar voor CROW binnen de thema’s informatie- en assetmanagement, inmiddels als programmamanager. Hiervoor bij een ingenieur- en adviesbureau. Ik heb Bouwkunde in Eindhoven gestudeerd. Min of meer bij toeval ben ik in de infrastructuur terechtgekomen, wat goed bevalt. Ik werk graag aan een groter geheel, met maatschappelijke relevantie.”

Meer weten over het programma BORius? Kijk op de website van CROW.

Hebt u vragen over de projecten van Fonds Fysieke Leefomgeving? Wilt u bijdragen, een projectidee inbrengen of hebt u belangstelling voor samenwerking?

Neem dan contact op met Harold Schonewille, programmasecretaris van Fonds Fysieke Leefomgeving.

Contact

Fonds Fysieke Leefomgeving
Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

06 22 52 61 90 | (0318) 695 322 
harold.schonewille@fondsfysiekeleefomgeving.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief